Make your own free website on Tripod.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙO

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Hellenic Mining Watch        

 

œ Επικοινωνία

 

 

 

 

Κριτική της Μεθόδου Παραγωγής Χρυσού στα Κοιτάσματα Σαπών Χωρίς Κυάνωση

Προς

Προς Την Επιτροπή Αποτίμησης ΤεχνολογίαςΤης ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ομάδα Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Παράρτημα Θράκης 

Κυριάκος Αρίκας

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

 

Πρόσφατα  η ενδιαφερόμενη εταιρία στην περιοχή Σαπών υπέβαλε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων «Οχιάς» και «Αγίου Δημητρίου» με διπλή εν υγρώ λειοτρίβηση, βαρυτετρικό εμπλουτισμό για αφαίρεση του 15% του περιεχόμενου χρυσού και επίπλευση του υπόλοιπου υλικού με στόχο την παραγωγή ενός «χαλκούχου χρυσούχου συμπυκνώματος». Αυτό θα επωλείτο σε χυτήρια χαλκού του εξωτερικού τα οποία και θα επλήρωναν υψηλό τίμημα λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό (780 g/t όπως αναφέρει η ΜΠΕ) του συμπυκνώματος. Δηλαδή ένα σχήμα για απόληψη χρυσού χωρίς κυάνωση.  

Η διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος Θράκης του ΤΕΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας (ΟΕ) η οποία μελέτησε την πρόταση από τα στοιχεία της ΜΠΕ αλλά και της Εκθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων (ΕΣΣ) την οποία υπέβαλε η εταιρία μετά από αίτημα της ΟΕ. 

Η σύγκριση των δεδομένων ΜΠΕ και ΕΣΣ οδήγησε σε απίστευτα συμπεράσματα τεχνολογικής ανακολουθίας  μεταξύ των δύο κειμένων, μεταξύ των άλλων

1.  Ενα συμπύκνωμα με 30-35% χαλαζία και αλουνίτη ορυκτολογικά (ΕΣΣ) θα πρέπει να περιέχει Al και Si στη χημική του ανάλυση. Στη χημική ανάλυση του συμπυκνώματος όμως της  ΜΠΕ (πιν. 4.3-5) δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά

Η εταιρεία απάντησε ισχυριζόμενη ότι η μέση χημική ανάλυση η αναφερόμενη στον πίνακα 4.3-5 της ΜΠΕ αναφέρεται στη χημική ανάλυση «των θειούχων ενώσεων του συμπυκνώματος». 

Τότε ποια τελικά είναι η χημική ανάλυση του συμπυκνώματος

2.   Η αρχική περιεκτικότητα σε χρυσό του μεταλλεύματος είναι 19 g/t και αυτός περιέχεται κυρίως στα θειούχα ορυκτά σιδηροπυρίτη – εναργίτη) τα οποία μετέχουν κατ΄ όγκο (ορυκτολογικά) σε ποσοστό 5% στο μετάλλευμα. 

Με βαρυτομετρικό εμπλουτισμό απομακρύνεται το 20% του χρυσού οπότε η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος πέφτει στα 16 g/t

Ακολουθεί εμπλουτισμός και η περιεκτικότητα των θειούχων ορυκτών μετά από αυτόν στο συμπύκνωμα γίνεται 60% κατ’ όγκο στο συμπύκνωμα. Από 5% σε 60% τα θειούχα πυκνώνουν 12 φορές. Τόσο αναλογικά θα πρέπει να μεγαλώνει και  περιεκτικότητα σε χρυσό από το μετάλλευμα στο συμπύκνωμα οπότε η χημική ανάλυση του συμπυκνώματος θα πρέπει να αποφέρει 200 έως το πολύ 250 g/t.  

Τα 779 g/t επομένως του πιν. 3 της ΕΣΣ δεν ερμηνεύονται. Οπότε και η εμπορευσιμότητα ου συμπυκνώματος τίθεται αυτόματα υπό ερωτηματικό.

3. Οι περιεκτικότητες των κύριων μεταλλικών ορυκτών συμπυκνώματος του πιν. 3 της ΕΣΣ (35-40% σιδηροπυρίτης, 15-20% εναργίτης και 5-7% λοιπά χαλκούχα ορυκτά) δεν συμβαδίζουν με τις τιμές σιδήρου και χαλκού της χημικής σύστασης συμπυκνώματος του πιν. 3 της ΕΣΣ. Θα πρέπει να είναι κατά το 1/3 χαμηλότερες  από αυτές του πιν. 4.3-5 της ΜΠΕ. 

Εάν αντίθετα θεωρηθούν αληθείς οι τιμές του πιν. 4.3-5 της ΜΠΕ τότε από τα 25,7% σιδήρου υπολογίζεται 55,2% σιδηροπυρίτης (αντί του 35-40%) και από τα 18% χαλκού περίπου 30% εναργίτης (αντί του 15-20% του πιν. 3 τα ΕΣΣ) αφού αφαιρεθεί ένα μέρος του χαλκού που ανήκει στον τετραεδρίτη (υπολογίσιμο από το 1,0% του Sb) και στις μικρές περεκτικότητες των άλλων χαλκούχων ορυκτών του ιδίου πίνακα. 

Ένα 30% εναργίτη όμως θα έπρεπε να αποδώσει περίπου 6% σε αρσενικό αντί του αναφερόμενου 3,96 στον πιν. 4.3-5 της ΜΠΕ. 

Η περιεκτικότητα αυτή καθιστά πρακτικά το συμπύκνωμα μη εμπορεύσιμο

Στις αρχές  του Δεκεμβρίου του 2002 η εταιρία απάντησε στις θέσεις της ΟΕ με  ένα κείμενο στο οποίο βέβαια διαφαίνεται  η ακραία διαφορά φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση του θέματος μεταξύ της εταιρίας και των μελών της ΟΕ. Κρότος πολύς αλλά σε τεχνοκρατικό επίπεδο  τα ερωτηματικά παραμένουν πλήρως αναπάντητα και μάλλον  γίνεται προσπάθεια για προώθηση «νέων θέσεων» από πλευράς της εταιρίας. Τα μέλη της ΟΕ θα απαντήσουν σύντομα με σχετική τους ανακοίνωση και στο κείμενο αυτό. 

Η ΟΕ έκρινε τα στοιχεία της ΜΠΕ με βάση τα όσα εκεί αναφέρονται και με βάση τα στοιχεία της ΕΣΣ. Εκανε επεξεργασία των παρατιθέμενων αριθμών και αυτοί τελικά είναι ασύμβατοι σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. 

Τα κείμενα και τα νούμερα αναλύσεων κλπ της ΜΠΕ και της ΕΣΣ είναι για την ΟΕ κείμενα βάσης. Για να αναιρεθούν ή να τροποποιηθούν θα πρέπει η εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία αναλύσεων με καταγραφές από έγκριτα επιστημονικά όργανα και όχι βεβαιώσεις μελετητικών γραφείων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. 

Και πάλι υποχρέωση της ΟΕ θα είναι να τα κρίνει αυστηρά ώστε να μην επιχειρηθεί αδειοδότηση της κυάνωσης, η οποία είναι η μόνη εφαρμόσιμη σήμερα μέθοδος παραγωγής χρυσού, με έμμεσο τρόπο.

 

Φεβρουάριος 2003

 

Τα μέλη της ΟΕ

 

Κυριάκος Αρίκας

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων  

   Τελευταία ενημέρωση : 08/05/2003